TERM modellen

Fra Terms begyndelse:

Interessant dokument, hvor man kan se hvem der oprettede og hvem der betalte for projeltet.

Indhold

Forord 3

Organisatoriske forhold 5

Medarbejdere 7

Klinisk funktion 8

Forskning 8

Forskningspublikationer 11

Undervisning og øvrige aktiviteter 13

Udvalgsarbejde og anden virksomhed 16

Forord

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri (FFL) blev oprettet i foråret

1999 på initiativ af Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, og Århus

Universitetshospital.

Funktionelle, herunder somatoforme, lidelser er hyppige og udgør en væsentlig økonomisk belastning for

sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Forskningsenheden er den første af sin art i Danmark og der findes kun

enkelte sammenlignelige afdelinger på verdensplan.

Målgruppen er patienter med funktionelle lidelser, dvs. tilstande hvor patienten er plaget af fysiske symptomer,

som der ikke kan findes et tilstrækkeligt organisk grundlag for. Herudover vil enheden også mere generelt

arbejde med sygdomsadfærd, psykologiske reaktioner på og komplikationer til fysiske sygdomme, læge-patient

forholdet, etc.

Der tages udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en

psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en social synsvinkel.

Enheden er først og fremmest en forskningsenhed, hvis hovedvirke falder inden for forskning, udvikling og

uddannelse. Enheden har en mindre underordnet klinisk funktion, overvejende i tilknytning til konkrete

forskningsprojekter.

Alle aspekter af funktionelle lidelser er emner for behandlings-, undervisnings- og forskningsindsatsen. Af

forskningsemner kan nævnes behandlingsmetoder, herunder udvikling af reference- og uddannelsesprogrammer,

sygdomsadfærd, coping, læge-patient forhold, patientuddannelse, compliance, organisation af sundhedsvæsenet

og sundhedsøkonomi. Enhedens virke retter sig både mod primær– og sygehussektoren, og også mod den sociale

sektor.

Enheden er baseret i Århus Amt, men vil også kunne indgå i konkrete forskningsprojekter og vil kunne modtage

patienter fra andre amter, samt deltage i internationale forskningsprojekter.

Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren,

praktiserende læger mv. højt.

Organisatoriske forhold

Forskningsenheden er basisfinansieret af Århus Amt. Enheden ledes af forskningslederen, som refererer til en

bestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af og refererer til Århus Universitetshospitals ledelse. Forskningsenheden er

beliggende på Århus Kommunehospital, som varetager de basale driftsmæssige og administrative funktioner ved

afdelingen. Fra år 2000 blev enheden endvidere tilknyttet Aarhus Universitet igennem et lektorat.

Forskningsenhedens bestyrelse består af:

! Forskningsleder for afdelingen, dr. med. ph.d. Per Fink

! Repræsentant for Århus Kommunehospital, cheflæge Hans Peder Gravesen (formand)

! Repræsentant for Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning,

sekretariatsleder Anders Roed

! Århus Universitetshospital, Psykiatriledelsen, cheflæge dr. med. Per Jørgensen

! Repræsentant for Århus Universitetshospital, somatikken,

prof. dr. med. Troels Staehelin Jensen

! Repræsentant for Aalborg Sygehus, overlæge Heine Svarrer

! Repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet,

prof. dr. med. Raben Rosenberg

! Repræsentant for Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, prof. dr. med. Bobby Zachariae

! Repræsentant for Socialantropologisk Afdeling, Aarhus Universitet,

lektor Bjarke Paarup-Laursen

! Repræsentant for Forskningsenheden/Institut for Almen Medicin, prof. dr.med. Frede Olesen

! Repræsentant for Århus Kommunes/Århus Amts socialmedicinske enheder,

socialoverlæge Mads Meldgaard

Medarbejdere

Enheden er normeret til 6 forskerstillinger inklusiv statistiker.

Afdelingsleder:

Forskningsleder, dr.med., ph.d. Per Fink

Ordinært aflønnet videnskabeligt personale:

Cand.psych., ph.d. Lisbeth Bindslev

Cand.psych. Anja Hareskov Jensen (indtil 30.09.02)

Cand.med. Eva Blach (indtil 31.08.02)

Cand.med., ph.d. Morten Steen Hansen (indtil 31.05.02)

Cand.med. Ruta Kuzminskyte

Cand.scient. Trine Josiassen (indtil 31.05.02)

Cand.scient. Eva Ørnbøl

Cand.mag., ph.d. Mette Risør

Fondslønnet videnskabeligt personale:

Cand.med. Tomas Toft (ph.d.-studerende)

Cand.psych. Lisbeth Frostholm (ph.d.-studerende)

Cand.med. Kaj Sparle Christensen (ph.d.-studerende)

Cand.mag. Trine Dalsgaard (ph.d.-studerende)

Socialrådgiver, MPH Karen Sørensen

Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet:

Korrespondent Malene Skjøth

Korrespondent Marie Louise Bro Pold

Lægesekretær Tinna Lauritsen

Lægesekretær Anne Meinert (indtil 30.11.02)

IT-medarbejder Flemming Andersen

IT-medarbejder Nikolaj Bramsen (timelønnet)

Klinisk funktion

Afdelingen har ingen kliniske forpligtelser, men af uddannelseshensyn var enkelte patienter i behandling i 2002.

I 2002 modtog enheden således 28 henvisninger, hvoraf de 11 blev afvist mens der blev påbegyndt behandling af

17 patienter. 16 patienter blev afsluttet i 2002. Forskningsenheden har fortsat patienter i behandling.

Afdelingen har i begrænset omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter.

Forskning

FIP-projektet

Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Et samarbejde med

Institut for Almen Medicin og Institut for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet.

Forskergruppen består af: Dr.med. P. Fink, prof. dr.med. F. Olesen, lektor mag.art. B. Paarup-Larsen, prof.

dr.med. B. Zachariae, cand.mag. T. Dalsgaard, cand.med. T. Toft, cand.psych. L. Frostholm, cand.med. K.S.

Christensen, cand.med.J.M. Nielsen og cand.med. ph.d. M. Rosendal.

Delprojekter:

Behandling af somatiserende patienter i almen praksis: Et randomiseret, kontrolleret studie af resultater fra en

multifaceteret behandling. TERM-modellen (The Extended Reattribution and Management Model).

Hovedansvarlig: Cand.med. T. Toft

Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af

diagnostisk hjælp. Herunder evaluering af betydningen af lægens efteruddannelse for effekten.

Hovedansvarlig: Cand.med. K.S. Christensen

Symptomperception ved funktionelle lidelser: Formålet med dette studie er at udvikle og validere et

spørgeskema til at måle symptomperception i en almen praksispopulation.

Hovedansvarlig: Cand.psych. L. Frostholm

Profil af de alment praktiserende lægers psykiatriske efteruddannelse i Århus Amt og association med

ydelsesmønster.

Hovedansvarlig: Cand.med. J.M. Nielsen

Udredning og behandling af somatiserende patienter i almen praksis: Et interventionsstudie. Hovedansvarlig:

Cand.med. Ph.d. M. Rosendal (søsterprojekt i Vejle Amt)

Funktionelle lidelser i kontekst – imod en forståelse af overordnede sociokulturelle strømninger i individuel

somatiserende sygdomsadfærd. Hovedansvarlig: Cand.mag. T. Dalsgaard

Alexithymi og somatoforme lidelser.

En undersøgelse af sammenhængen mellem alexithymi og forekomsten af ICD-10 diagnoser hos patienter i

almen praksis. Hovedansvarlig: Cand.psych. ph.d. M. Martini

Whiplash projektet

Neuropsykologisk vurdering af koncentration og korttidshukommelse hos patienter med whiplash traume: En

prospektiv undersøgelse med 3 og 12 måneders follow-up.

Et samarbejde med Smerteforskningscenteret, Århus Universitetshospital .

Hovedansvarlig: Cand.psych ph.d. L. Bindslev

Neurobiologiske og neuropsykologiske markører hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelse.

Et samarbejde med PET-centret, Århus Universitetshospital, og Afdeling for Biologisk Psykiatri, Århus

Psykiatriske Hospital.

Hovedansvarlig: Cand.med. R. Kuzminskyte og cand.psych ph.d. L. Bindslev

Psykisk sygdom blandt intern medicinske og neurologiske patienter:

Prevalence, screeningsmetoder, behandling. longitudinelle forløb, forbruget af sundhedsydelser og interaktion

med sværhedsgraden af den somatiske lidelse og den somatiske behandling. Et samarbejde med Demografisk

Institut, Aarhus Universitet.

Hovedansvarlig: Cand.med. ph.d. M.S. Hansen, dr.med. P. Fink, cand.med. L. Søndergaard, cand.med. M.L.

Oxhøj

Social- og arbejdsmarkedsforhold ved funktionelle lidelser

Hovedansvarlig: Socialrådgiver MPH K. Sørensen

Afdelingen er inddraget i arbejdet med at forbedre diagnostisk testning og diagnosesystemer, bl.a. i samarbejde

med WHO.

Forskningspublikationer

P. Fink, M. Rosendal, T. Toft

Assessment and treatment of functional disorders in general practice: the extended reattribution and

management model - an advanced educational program for nonpsychiatric doctors.

Psychosomatics. 2002;43(2):93-131.

M.S. Hansen, P. Fink, M. Frydenberg, M. Oxhøj

Use of health services, mental illness and self-rated disability and health in medical inpatients.

Psychosomatic Medicine. 2002;64(4):668-75.

P. Vedsted, M.B. Christensen, H.T. Sørensen, P. Fink

og F. Olesen

Special status consultation for frequent attenders. Who are the candidates?

J Public Health Med 2002;24:53-57

J.M. Nielsen, P. Vedsted, F. Olesen

Sygdomsopfattelser i almen praksis – i relation til patienter med soamtiserende lidelser.

Ugeskrift for Læger 2002;164(46):5372-76.

J.M.Nielsen, P. Vedsted, F. Olesen

Alment praktiserende lægers efteruddannelse inden for kommunikation og samtaleterapi.

Ugeskrift for Læger 2002;164(7):895-9.

P. Fink, M. Rosendal, T. Toft

Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis I.

Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80:1211-1220

Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis II.

Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80:1401-1411

Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis III.

Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80:1509-1510

Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis IV.

Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80:1513-1515

Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis V.

Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80:1593-1752

Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis IV.

Månedsskr Prakt Lægegern 2002;80:1593-1752

Anden forskningsformidling

P. Fink

Funktionelle Lidelser, Psykiatri Information 6-7 2002

P. Fink, M. Birket-Smith M

Liaisonpsykiatri, Ugeskrift for Læger 2002 :18;164(12):1657

M. Rosendal, T. Toft, P. Fink, F. Bro og F. Olesen

Efteruddannelsesmodeller med fokus på funktionelle lidelser I almen praksis

Ugeskr.laeger. 164:5396-5399

Undervisning og øvrige aktiviteter

Kongresser, symposier og seminarer med aktive præsentationer

! American Psychosomatic Society 60th Annual Meeting.

Barcelona, Spanien. Marts 2002.

! 11th Symposium of the AEP Section Epidemiology and Social Psychiatry. Århus. April 2002.

! 11th AEP Congress, European Psychiatry, Science and Humanity in Health Care.

Stockholm. Maj 2002

! 24th European Conference on Psychosomatic Research. Lissabon. Juni 2002

! Symposium: Psykosomatik som brobygge. Svensk förening for Psykosomatisk Medicin.

Ystad, Skåne. September 2002.

! Somatoform Disorders. New Approaches to Classification & Treatment.International Congress,

Marburg, Germany. Februar 2002.

! WONCA Europe 2002, The European Society of General Practice/Family Medicine, Regional

Conference. London. Juni 2002.

! The 16th Conference of The European Health Psychology Society. Health through the Life Cycle:

A Life Span Perspective. Lissabon. Oktober 2002

Undervisning

! Underviser og medarrangør af Ph.d.-Spørgeskemakursus ved Aarhus Universitet og

Odense Universitet.

! Underviser på den psykiatriske speciallægeuddannelse (U-kursus samt på I-kursus)

! Underviser på speciallægeuddannelse i almen medicin (U-kursus)

! Arrangør af efteruddannelsesprogram for praktiserende læger og andre læger i diagnostik

og behandling af funktionelle symptomer og andre psykiske lidelser efter TERMmodellen.

! Underviser på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Aarhus Universitet.

! Undervisning på specialuddannelse for psykiatriske sygeplejersker.

Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier,

workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt indlæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på

alle niveauer herunder også mere populær formidling.

Forskeruddannelse

Enheden har 5 ph.d.-studerende

Udlandsophold

Lisbeth Frostholm

King’s College, United Medical and Dental Schools, London

Marts – maj 2002

Gæsteforelæsere

Enheden arrangerer hvert semester en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at

fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede.

! Stud.med. Lise Gormsen: Smerter og depression – et klinisk studieCand.med.

! Dr.med. Povl Munk-Jørgensen: Hvordan får jeg mit manuskript antaget ved et videnskabeligt

tidsskrift?

! Cand.med., ph.d. Lars Merinder.: Psykoedukation – En vigtig del af behandlingsprogrammet?

! Cand.med., overlæge Poul Videbech: Det Danske PET/Depressionsprojekt

! Cand.med. Torben Arngrim: Normalisering – interessant ved kognitiv terapi af skizofreni; har

begrebet relevans ved funktionelle lidelser?

! Cand.psych., ph.d.-studerende Barbara Ravnkilde: Depression i et neuropsykologisk perspektiv.

Det Danske PET/Depressionsprojekt.

! Professor Emeritus Sir David Goldberg: Psykiske lidelser i almen praksis, forskningens

implikationer nu og i fremtiden.

! Cand.psych. Lise Ehlers: Store mænd og syge kvinder – kvindens sygelighed gennem 2000 år

! Cand.med. Johan Hviid Andersen: Historiske og samfundsmæssige aspekter af funktionelle

lidelser samt eksempler fra arbejdsmedicinen.

! Cand.mag., ph.d.- studerende Åse Krogh Mortensen: Meningen med livet – set i lyset af udvalgte

danske kræftpatienters narrative selvfremstilling.

Gæsteforelæsere fortsat:

! Cand.phil. Anette Søgård Nielsen: Forskelle mellem patienter og behandlers

narrativer/sygdomsopfattelse og muligheden for at overkomme sådanne forskelle.

! Professor Kirsti Malterud: Oplæg og diskussion om funktionelle lidelser.

! Cand.med. ph.d.-studerende Peter Vestergård Rasmussen: Diagnosticering af neurogene

smerter.Cand.psych.

! Esben Hougaard: Nyere perspektiver på angst og angstbehandling.

Udvalgsarbejde og anden virksomhed

Fink P.:

Næstformand for interessegruppe for psykosomatik og liaisonpsykiatri under Dansk Psykiatrisk Selskab.

Medlem af bestyrelsen for European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics

(EACLPP).

Medlem af visionsgruppen for Miljø for Folkesundhedsvidenskab.

Forskningsenheden For Funktionelle Lidelser,

Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Århus Universitetshospital

Nørregade 44

8000 Århus C

Telefon: 8949 4310 / 8949 4327

Fax: 8949 4340

Email: flip@akh.aaa.dk